Sök

Använda offentlig plats – sök tillstånd, e-tjänst

Du behöver ofta tillstånd för att använda en offentlig plats. Tillstånd krävs exempelvis för att ställa upp en uteservering, byggetablering eller skyltar. Tillstånd krävs bara för offentlig plats inom detaljplanelagt område.

Ansök om tillstånd för offentlig plats

I e-tjänsten kan du ansöka om tillstånd för all typ av användning av offentlig plats, förutom filminspelning, som är en separat e-tjänst: Sök tillstånd för filminspelning

Uppmärksamma

E-tjänsten ger endast tillstånd att använda platsen. Gäller ansökan annat än att bara ställa upp något kan det vara en allmän sammankomst eller offentlig tillställning du ska anordna.

Checklista innan du startar

 • Du har svenskt personnummer eller samordningsnummer

  Om du saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer så ska du använda blankett istället. 

  Blanketter för användande av offentlig plats

 • Du har inte skyddad identitet

  Om du har skyddad identitet så ska du använda blankett istället. 

  Blanketter för användande av offentlig plats

 • Du har förberett filer som ska bifogas

  Du behöver bifoga en skiss i e-tjänsten som visar placeringen av det som ska ställas upp på platsen i förhållande till omgivningen. Skissen ska även visa mått på det som ska ställas upp på platsen.

Just nu är handläggningstiden längre än normalt

Just nu är det många som vill ansöka om tillstånd. Det innebär att vi har längre handläggningstider för ansökan om användande av offentlig plats och för att anordna arrangemang, varför det kan ta längre tid innan du får ett beslut. Tänk på att ansöka i god tid.

När krävs tillstånd?

Exempel på användande av offentlig plats där tillstånd oftast krävs:

 • byggetablering
 • filminspelning
 • uteservering
 • placering av skyltar eller uppställning av bord, tält, scen eller liknande

Om kommunen kräver det behövs tillstånd från polisen för vissa typer av användande av offentlig plats. Här är några exempel:

 • affischering
 • insamling av pengar i bössor eller liknande
 • försäljning och torghandel
 • störande buller som exempelvis pålning, nitning och stenkross

Här behöver du kontrollera med din kommun om de kräver ett polistillstånd.

Du behöver inte tillstånd om platsen bara används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Om platsen ska användas för att anordna en sammankomst eller tillställning som är öppen för allmänheten att delta i, till exempel demonstration, högtidsfirande eller tivoli, ska du söka tillstånd för det i e-tjänsten anordna arrangemang.

Blanketter

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du fylla i en blankett som du skickar till polisen.

Tänk på att söka i god tid

Under handläggningen skickas ofta förfrågan om synpunkter till kommunen och andra berörda myndigheter. Under vår och sommar är det många som söker samtidigt och det kan då ta längre tid att få ett beslut.

Avgift för att handlägga ditt ärende

Avgiften för att polisen ska handlägga ditt ärende om användande av offentlig plats är 870 kr, så länge det inte rör sig om insamling av pengar, då är avgiften istället 320 kr. Avgiften tas ut för att vi ska handlägga din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås.

Du har möjlighet att betala med kort direkt i e-tjänsten, eller välja att få en inbetalningsavi skickad till dig.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för användande av offentlig plats behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Detta gäller även de personuppgifter du uppger om andra. De personuppgifter som lämnas i och med ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till en kommun då kommunen ska yttra sig i ärendet enligt ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Relaterad information

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 
Ordningslagen, Sveriges riksdag

Säkerhet för hoppborg, Konsumentverket