Regler för ljuddämpare

De nya reglerna innebär att ljuddämpare inte längre ska jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition.

Detta gäller för samlare

Den som samlar skjutvapen får ges tillstånd att inneha ammunition och ljuddämpare till sådana vapen som han eller hon har tillstånd att inneha. Huvudmän för museer som får meddelas tillstånd och den som samlar ammunition eller ljuddämpare får ges tillstånd att inneha sådan egendom även till andra vapen. Tillstånd att inneha sådan egendom i andra fall får ges, om det finns särskilda skäl.

Detta gäller för vapenhandlare

Från och med den 1 juli 2022 krävs det inte längre vapenhandlartillstånd enligt vapenlagen för att bedriva handel med ljuddämpare. Krigsmateriellagstiftningen, som Inspektionen för strategiska produkter (ISP) hanterar, uppställer heller inga krav på tillstånd för tillhandahållande av ljuddämpare. För mer information om krigsmateriellagstiftningen, se Inspektionen för strategiska produkters webbplats.

Detta betyder att:

  • Ljuddämpare inte längre ska antecknas i inköps- eller försäljningsförteckningen. Ljuddämpare som finns antecknade den 1 juli 2022 stryks genom att dra ett streck över texten så att denna fortfarande är läsbar.
  • Polismyndighetens tillsyn enligt vapenlagen omfattar inte ljuddämpare. 

I vapenlagen saknas numer regler om vapenhandlares möjlighet att inneha ljuddämpare för försäljning. Polismyndigheten gör dock bedömningen att befintliga tillstånd att bedriva handel – som omfattar försäljning av ljuddämpare – även fortsättningsvis får anses medföra en rätt att inneha ljuddämpare.

Om någon avyttrar en ljuddämpare till en vapenhandel ska inte vapenhandeln begära återkallelse av tillståndet. Detta görs av tillståndsinnehavaren enligt särskild blankett.

Effektbegränsade vapen enligt 2 kap. 1 § 2 st. vapenlagen

Att inneha ett effektbegränsat vapen utan tillstånd ger inte rätt att inneha ljuddämpare. Det beror på kravet att inneha ett visst vapen, vilket får anses innebära att vapnet ska vara specificerat. Detta ska ses mot tydliga förarbetsuttalanden, som anger att ljuddämpare inte ska kunna förvärvas och överlåtas utan någon som helst kontroll i fråga om innehavarens eller förvärvarens lämplighet och behov.

Förvaring av ljuddämpare

För ljuddämpare krävs inte förvaring i säkerhetsskåp. De ska förvaras under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt, dvs samma förvaringsregler som för ammunition.

Förvaring hos annan och transport av ljuddämpare

För ljuddämpare gäller samma regler som för skjutvapen.

Överlåtelse av ljuddämpare

Överlåtelse får endast ske till den som har tillstånd eller rätt att inneha ljuddämpare. Den som vill överlåta en ljuddämpare har därmed skyldighet att kontrollera att köparen har tillstånd eller rätt att inneha den. Överlåtaren måste kontrollera att ljuddämparen passar till mottagarens vapen vilket normalt innebär att både vapnet och vapenlicens (eller lånehandling) måste finnas tillgängligt för överlåtaren. Att enbart uppvisa en vapenlicens är normalt inte tillräckligt eftersom det av denna inte går att utläsa om ljuddämparen passar till vapnet.

Om överlåtaren har ett särskilt tillstånd för ljuddämparen ska Polismyndigheten kontaktas. Tillståndet ska då återkallas eftersom förutsättningarna för tillståndet inte längre finns.

Lån

Den som har tillstånd att låna skjutvapen får även inneha ljuddämpare till vapnet utan särskilt tillstånd. Dock får även den som har rätt att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd inneha ljuddämpare som passar till vapnet.

Det ger inte någon rätt att under annan tid, som t.ex. mellan två låneperioder inneha ljuddämpare.

Skrotning av ljuddämpare

Ljuddämpare ska inte lämnas till Polismyndigheten för skrotning. Det saknas regler om skrotning och innehavaren kan utföra skrotningen själv genom att varaktigt förstöra ljuddämparen. Om det finns ett tillstånd för den skrotade ljuddämparen ska du meddela polisen för att återkalla tillståndet för ljuddämparen.

Att importera och transportera vapen med ljuddämpare till Sverige

Huvudregeln är att det krävs tillstånd att föra in ljuddämpare till Sverige. Det är den som har rätt att inneha ljuddämparen i Sverige som kan få tillståndet.

För enskilda personer krävs det inte tillstånd att föra in ljuddämpare som de har rätt att inneha i Sverige för personligt bruk. Detta gäller också sådana sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

Straff

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet innehar ljuddämpare utan att ha rätt till det, eller överlåter ljuddämpare till någon som inte har rätt att inneha egendomen, kan dömas för brott mot vapenlagen.