Sök

Deaktivering av skjutvapen

För att få tillstånd att inneha skjutvapen i kategori A med prydnads- eller särskilt affektionsvärde måste vapnen vara deaktiverade.

Från och med den 1 juli 2023 gäller nya regler för att inneha skjutvapen i kategori A (enligt bilagan till vapenförordningen) med prydnads- eller särskilt affektionsvärde för annat ändamål än skjutning. För att tillstånd ska kunna medges måste sådana skjutvapen vara deaktiverade i enlighet med deaktiveringsförordningen och ändringsförordningen.

Deaktivering får endast utföras av en behörig utförare.

Det framgår av en ändring i polismyndighetens föreskrifter från mars 2024 (FAP 551-3, PMFS 2024:2) att endast vapenhandlare och vapenreparatörer får utföra deaktivering av skjutvapen.

Det är bara vapenhandlare, vapenreparatörer och dödsbon som kan ansöka om deaktiveringsintyg hos polisen. Kontakta vapenhandläggare i din region om du behöver ansöka om ett deaktiveringsintyg

Notera att deaktivering är en mer ingripande åtgärd än att göra ett skjutvapen varaktigt obrukbart genom pluggning. Deaktivering blir bara aktuellt för särskilt farliga skjutvapen (kategori A).