Sök
Stäng Meny

Frågor och svar om digitala vapenboken

Varför införs digital vapenbok? Vem ansvarar för den? Här hittar du svar på dessa frågor och några andra vanliga frågor om vapenboken.

Information om den digitala vapenboken publiceras löpande på polisen.se/digital-vapenbok.

Kom i gång med digital vapenbok

Vem kan logga in i digitala vapenboken?

Föreståndare och ersättare i vapenhandeln samt annan behörig användare som föreståndaren eller ersättaren lägger till behörighet till inne i den digitala vapenboken.

Hur registrerar man i den digitala vapenboken?

Man registrerar manuellt i e-tjänsten, det vill säga man lägger in sina transaktioner och sina befintliga vapen i lager - ett åt gången - i e-tjänsten.

Hur kommer man åt instruktioner?

När du har loggat in i e-tjänsten kommer det finnas instruktioner om hur du ska registrera i tjänsten. Det finnas även fördjupad information kring hur man ska hantera vissa inköp, transaktioner med mera.

Allmänna frågor

Varför införs digital vapenbok?

Den 8 juni 2023 beslutade regeringen om förändringar i vapenförordningen för att slutligt genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv i svensk rätt. En del av de förändringar som införs innebär att:

Ändringsdirektivet innebär:
• att du som vapenhandlare behöver redovisa alla dina vapentransaktioner till Polismyndigheten elektroniskt
• att Polismyndigheten har en skyldighet att uppdatera sina register med denna transaktionsdata.

E-tjänsten bidrar till att uppfylla dessa krav.

Vad finns det för funktioner i den i digitala vapenboken?

I dagsläget avser den digitala vapenboken enbart de inköps- och försäljningstransaktioner som görs och kommer inte ersätta de system som redan finns ute på marknaden, med funktioner för exempelvis administration av kundregister, etikettutskrifter, faktureringsstöd eller visning av vapen på webbsidor.

Från och med den 1 februari 2024 är du även skyldig att rapportera rekvisitioner till Polismyndigheten (se 5 kap. 13 § vapenförordningen) i den digitala vapenboken.

Hur underlättar den digitala vapenboken för mig som vapenhandlare?

Ändringsdirektivet innebär att du som vapenhandlare behöver redovisa alla dina vapentransaktioner till Polismyndigheten elektroniskt, e-tjänsten kommer möjliggöra denna elektroniska redovisning av transaktioner.

Vem ansvarar för att informationen i den digitala vapenboken är korrekt?

Det är den fysiska person som innehar tillståndet att driva handel med vapen alternativt, om tillståndshavaren är en juridisk person, den godkända föreståndaren som ansvarar för att informationen i vapenhandelns inköps- och försäljningsförteckningar i DVB är korrekt, oavsett vem som registrerat informationen.

Kan jag arbeta i både e-tjänst och fysisk vapenbok samtidigt?

Ja, det går att göra under december och januari. I februari är det endast e-tjänst som gäller.

Får jag behålla den fysiska vapenboken när jag har gått över till den digitala?

Du ska precis som tidigare spara dina fysiska vapenböcker i handeln i minst 10 år.

Vad gäller registrering av befintligt lager vid införande av digital vapenbok?

Det befintliga vapenlagret ska ha registrerats senast den 1 april 2024, men det är möjligt att påbörja registreringen av befintligt lager redan när e-tjänsten införs i december 2023. Mer om hur och vad du ska tänka på när du ska registrera ditt lager kommer finnas i den instruktion som kommer publiceras i samband med lanseringen.

Kommer jag att kunna registrera vapen för reparation i den digitala vapenboken?

Nej, i en första version kommer du inte kunna göra det.

Hur gör jag om jag registrerar fel information i den digitala vapenboken?

Vissa uppgifter kommer du kunna redigera själv om man har registrerat fel uppgifter. Information om hur du ska gå tillväga för att makulera en transaktion finns beskrivet i instruktionen som finns tillgänglig inne i e-tjänsten.

Kan ansökan om vapentillstånd göras direkt via e-tjänsten digital vapenbok?

Nej, det går inte att skicka in en tillståndsansökan direkt via den digitala vapenboken. Polismyndigheten har en separat e-tjänst för att ansöka om vapentillstånd.

Rekvisitioner

Vad är det för skillnad på begreppen "beställningar" och "rekvisitioner"?

Dessa båda begrepp är synonymer. Rekvisitioner är det begrepp som används i lagstiftningen för själva handlingen där du dokumenterar ditt förvärv av skjutvapen. I Polismyndighetens digitala vapenbok ska du, från och med den 1 februari 2024, redovisa dina förvärv av skjutvapen vilket görs i en funktion som heter ”beställningar”.

Från och med den 1 februari är du som vapenhandlare skyldig att rapportera genomförda inköps- och försäljningstransaktioner samt rekvisitioner till Polismyndigheten (se 5 kap. 13 § vapenförordningen). Rapportering sker genom registrering i Polismyndighetens Digitala vapenbok. Det går att rapportera via e-tjänst eller via ett eget affärssystem om detta har anslutits till Polismyndighetens digitala vapenbok via API. Rekvisitionen som sådan ska du sedan behålla.

Att jag som vapenhandlare ska använda rekvisitioner - är det nytt?

Nej, det är inte nytt. Det regleras i 5 kap. 5 § vapenförordningen (1996:70) och har gjort det ända sedan 1949.

Hur ska en rekvisition se ut? Kan jag ladda ned en från polisen.se?

Nej, det finns inget specifikt formulär att ladda ned. En rekvisition kan vara en beställning via e-post eller en bekräftelse via e-post när en order lagts via telefon. Upprätta en rekvisition som innehåller de obligatoriska uppgifterna som framgår av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om inköps- och försäljningsförteckningar m.m. enligt 5 kap. vapenförordningen (1996:70) (RPSFS 2000:30, FAP 551-4). Om de obligatoriska uppgifterna framgår av kvittot eller ett köpeavtal kan du använda det som underlag.

Vad ska en rekvisition innehålla?

Vilken information som ska finnas med på en rekvisition regleras i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om inköps- och försäljningsförteckningar m.m. enligt 5 kap. vapenförordningen (1996:70) (RPSFS 2000:30, FAP 551-4) och innebär att en rekvisition ska innehålla:

  • numrering
  • uppgifter om beställarens namn och adress,
  • antalet rekvirerade vapen,
  • vapentyp och kaliber
  • leverantörens namn och adress.

En fysisk kopia på rekvisition/beställningar ska sparas i handeln (i pärm eller dylikt) samt numreras. Dessa kopior behövs som underlag och ska kunna visas upp när Polismyndigheten genomför sin årliga tillsyn.