Sök

Krav för vapenhandel

Du behöver tillstånd för att handla med vapen.

För att få driva handel med skjutvapen måste du ha tillstånd från Polismyndigheten. Tillstånd kan ges till en fysisk person eller till en juridisk person. Du kan behöva ansöka om flera olika tillstånd för din verksamhet.

Digital vapenbok

Sedan den 1 februari 2024 är det obligatoriskt för vapenhandlare att registrera sina transaktioner i e-tjänst digital vapenbok. Du kan läsa mer om tjänsten och ta del av frågor och svar kring digital vapenbok via länkar nedan.

Digital vapenbok

Frågor och svar om digital vapenbok

Handel med skjutvapen

Utifrån din ansökan bedömer Polismyndigheten om du har tillräckliga kunskaper och dokumenterad erfarenhet för att få tillstånd, samt om verksamheten kommer att kunna bedrivas seriöst och yrkesmässigt. Ansökningsavgiften för tillstånd att driva handel med skjutvapen är 4 600 kr.

Sök tillstånd för vapenhandel

Kunskapskrav för att få driva handel med skjutvapen

För att få tillstånd att driva handel med skjutvapen måste en fysisk person visa att han eller hon uppfyller det krav på kunskaper gällande skjutvapen och regelverket gällande skjutvapen som uppställs i vapenlagen. Detta gäller även de som ansöker om att bli godkänd som föreståndare eller ersättare.

För att avgöra om sökanden uppfyller kunskapskravet genomförs ett kunskapsprov av Polismyndigheten. Ansökningsavgiften avseende tillstånd att driva handel med skjutvapen respektive godkännande som föreståndare eller ersättare omfattar även kunskapsprovet.

Kunskapsprovet finns endast tillgängligt på svenska eftersom provet kräver en förståelse om svensk lag och olika myndighetsföreskrifter. Detta material är generellt sett inte tillgängligt på andra språk än svenska. 

Krav för juridiska personer som bedriver vapenhandel

En juridisk person som har tillstånd att driva handel med skjutvapen måste ha en godkänd föreståndare och en godkänd ersättare för föreståndaren. Ansökningsavgiften är 870 kr per godkännande. Kostnaden för ansökan om godkännande läggs till utöver avgiften för tillstånd att driva handel med skjutvapen som är 4 600 kr.

En juridisk person måste också uppge alla fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen. Om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över en juridisk person, ska tillståndshavaren snarast möjligt anmäla förändringen till Polismyndigheten. En sådan anmälan anses inte vara en ansökan och hanteras därför utan avgift.

Några exempel på fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen är:

  • Styrelseledamöter
  • Verkställande direktör
  • Aktieägare med betydande aktieinnehav (ungefär 20 % av det totala antalet röster)

Låna ut skjutvapen för provskjutning

En vapenhandlare får låna ut ett skjutvapen till en potentiell köpare endast för provskjutning. Om köparen inte själv har rätt att inneha ett skjutvapen av samma typ får utlåning ske endast under uppsikt av vapenhandlaren själv (om vapenhandlaren är en juridisk person avses här föreståndaren eller ersättare) eller någon annan person som har godkänts av Polismyndigheten att närvara vid provskjutning. Ansökningsavgiften för godkännande av en person att närvara vid provskjutning är 870 kr.

Ta med skjutvapen till Sverige

Tillstånd krävs för att föra in skjutvapen till Sverige. En vapenhandlare får meddelas tillstånd att till Sverige föra in sådana skjutvapen som omfattas av handelstillståndet. Denna typ av tillstånd utfärdas utan avgift.

För helautomatiska skjutvapen krävs dock tillstånd för införsel i varje enskilt fall. 

Ta med skjutvapen till en annan stat inom EU

Tillstånd krävs för att föra över skjutvapen från Sverige till en annan stat inom Europeiska unionen. En vapenhandlare kan ansöka om ett så kallat generellt överföringstillstånd.

Det generella överföringstillståndet omfattar sådana skjutvapen som omfattas av handelstillståndet och gäller i högst tre år. Ansökningsavgiften för ett sådant tillstånd är 320 kr.

Handel med ljuddämpare och tillståndspliktiga vapenmagasin

Det krävs inget särskilt tillstånd för att handla med ljuddämpare eller tillståndspliktiga vapenmagasin men det krävs tillstånd för själva innehavet. Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ger rätt att inneha ljuddämpare och tillståndspliktiga vapenmagasin.

Handel med ammunition

Frågor gällande handel med ammunition hanteras inte av Polismyndigheten. Ansökningar om denna typ av tillstånd hanteras av den kommun där verksamheten ska bedrivas.