Sök

Information till dig som är tävlingsvärd

För att på bästa sätt kunna underlätta handläggningen vid ansökan om införseltillstånd vid skyttetävling i Sverige, finns det några saker du som tävlingsvärd behöver känna till.

 Vi vill öka förståelsen vad det gäller handläggning och ansökningsförfarande, för både dig och dina tävlingsgäster. Vi hoppas kunna öka antalet korrekt ifyllda ansökningar och därmed korta ner handläggningstiderna. Det ger i sin tur en förbättrad service gentemot sökanden. Din hjälp och förståelse är därför värdefull.

Ansök i god tid

Med hjälp av dig som tävlingsvärd vill vi inom polisen förmå sökanden att skicka in sina ansökningshandlingar i god tid, det vill säga så snart de har möjlighet och har bokat sitt tävlingsdeltagande. Då sprids ärendena ut över tid och kan lätta något på "trycket" under de mest belastade månaderna från juni till oktober.

Betala in avgiften

Polisen påbörjar handläggningen först efter att ansökningsavgiften är betald. Under juni - oktober är det längre handläggningstid. Se till att sökanden ansöker och betalar in avgiften i så god tid som möjligt, minst 6 veckor före planerad inresa till Sverige. Inbetalningar har ofta registrerats väldigt kort tid innan inresedatum och då har tillståndet inte hunnit handläggas och utfärdats i tid. Tipsa gärna sökanden om att betala in avgiften så fort de fått inbetalningsavin.

Polisen har inte möjlighet att sammanställa OCR-nummer

Vi får ofta förfrågan om att maila listsammanställningar med OCR-nummer till tävlingsvärdar, då dessa ska stå för betalningen av avgiften. Tävlingsvärd och inbjuden gäst måste istället själva komma överens om hur och av vem betalningen ska ske. Vi kan inte agera mellanhand och göra listutskick med OCR-nummer. Av erfarenhet vet vi att ärenden lätt hamnar i ett läge där ingen betalning kommer in och införseltillståndet därför inte hinner handläggas, utfärdas och skickas i tid.

Mer information om inbetalning av ansökningsavgift:

Betalningsinformation - Vapeninförseltillstånd (pdf, 478 kB)

Skicka ansökan elektroniskt

Alla ansökningshandlingar fylls i och skickas elektroniskt. Det är ofta svårt att läsa och tyda all information i ett handskrivet formulär.

 • Använd alltid ansökningsblankett 553.10. och formuläret inbjudan till tävling 553-15.
 • Scanna dokument såsom Europeiskt skjutvapenpass och bifoga detta tillsammans med övriga ansökningshandlingar.
 • Var noga med att se till att alla väsentliga uppgifter tydligt går att läsa i dina bifogade kopior av originalhandlingarna.

Ansökningsblankett

Tillfällig införsel av vapen till Sverige PM 553.10, Ansökan (pdf, 1 MB)

Spara ner dokumentet på din dator innan du fyller i det digitalt.

Skicka ansökningshandlingarna med e-post till:

weapon-arlanda.stockholm@polisen.se

OBS! Skicka endast in en ansökan per person och e-post meddelande.

Europeiskt skjutvapenpass

Originalhandlingen Europeiskt skjutvapenpass ska inte skickas in vid ansökan om införseltillstånd. Den ska istället skannas och skickas in elektroniskt med övriga ansökningshandlingar.

Inbjudare till tävling/kontaktperson

I formuläret Inbjudan till tävling ska endast den person som är ansvarig för besöket stå som kontaktperson. Det ska vara en person som "fysiskt" befinner sig där tävlingen ska bedrivas, alltså inte den som till exempel anordnar resor till Sverige från utlandet och själv inte är närvarande vid besöket.

Det händer ofta att hänvisning sker till flera olika personer, vilket gör att hanteringen blir krånglig och tidskrävande när det inte finns någon tydligt utsedd ansvarig kontaktperson som polisen kan nå vid behov.

Uppgifter i inbjudan till skyttetävling

En skriftlig inbjudan till tävling ska göras i formuläret Inbjudan till tävling och bland annat innehålla följande uppgifter om ansvarig tävlingsvärd och själva tävlingen.

 • Tävlingsvärdens:
  - Namn
  - Personnummer
  - Adress
  - Telefonnummer
 • Arrangörens klubb/föreningstillhörighet.
 • Vem inbjudan avser (namn på inbjuden person).
 • Var skyttetävlingen ska bedrivas och vilken typ av tävling det gäller.
 • Vilken vapengrupp/skytteform som tävlingen avser.
 • Under vilken tidsperiod skyttetävlingen ska bedrivas och inbjudan avser.

Tävlingsvärden är även ansvarig för att tävlingen kommer att bedrivas enligt de aktuella lagar och regler som gäller för vapen och tävlingsskytte i Sverige.

Formulär

Inbjudan till tävling, PM 553-15 (pdf, 3 MB)

Spara ner dokumentet på din dator innan du fyller i det digitalt.

Vapen ska vara godkända i Sverige

Du som tävlingsvärd bör se till att den/de gäster du bjuder in för skyttetävling endast ansöker om införsel av vapen som är godkända för tävling enligt svensk lagstiftning och gällande vapenregler. På så sätt slipper vi onödiga avslag på inkomna ansökningar och därmed utdragna handläggningstider.

Personnummer på inbjudare/tävlingsvärd

Polisen gör alltid en registerslagning på inbjudare/tävlingsvärd för att förhindra att personer som bjuder in till tävling inte själva förekommer i ärenden som vapenbrott eller liknande. Uppge därför alltid ditt personnummer i sökandens ansökningshandling och inbjudan.