Sök
Stäng Meny

Tillstånd under valåret - frågor och svar

Frågor och svar om tillstånd som krävs vid valrelaterade aktiviteter och hur du ska göra om du vill ansöka om ett sådant tillstånd.

Vad är en allmän sammankomst?

Vad är offentlig plats?

Behöver jag tillstånd för att ställa upp en valstuga/valbod?

Behöver jag tillstånd för att anordna ett torgmöte?

Vem får demonstrera?

Måste jag ha tillstånd för att demonstrera?

Vad är polisens uppgift i samband med demonstrationer?

Hur arbetar polisen under pågående demonstration?

Får polisen upplösa till exempel en demonstration eller ett torgmöte?

Får jag motdemonstrera?

Måste jag ha tillstånd för att motdemonstrera?

Vilka brott kan jag göra mig skyldig till om jag förstör eller hindrar en demonstration eller annan allmän sammankomst?

Vad händer om någon genomför en motdemonstration eller manifestation trots att man inte har tillstånd?

Får man maskera sig vid demonstrationer?

Kan polisen neka ett tillstånd med anledning av ordningsstörningar?

Vad gäller för utdelning av flygblad och/eller valsedlar?

Får jag sätta upp affischer utan tillstånd?

Får man använda pyroteknik och smällare?


Vad är en allmän sammankomst?

Med allmän sammankomst avses enligt ordningslagen

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

Vad är offentlig plats?

Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats.

Behöver jag tillstånd för att ställa upp en valstuga/valbod?

Ja, om valstugan/valboden ska stå på en offentlig plats. Då behöver du söka tillstånd för att använda offentlig plats.

Behöver jag tillstånd för att anordna ett torgmöte?

Ja, du behöver tillstånd för att hålla ett torgmöte. Då behöver du söka tillstånd för allmän sammankomst.

Vem får demonstrera?

Alla medborgare innehar de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna, där yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår. Det innebär bland annat att var och en får uttrycka sina åsikter och närvara vid allmänna sammankomster så som demonstrationer. Det innebär också att du får anordna och delta i demonstrationer på offentliga platser.

Yttrandefriheten fråntar inte straffansvar om brott begås i samband med åsiktsyttringen, exempelvis hets mot folkgrupp eller olaga hot.

Måste jag ha tillstånd för att demonstrera?

Ja, om du avser att demonstrera på en offentlig plats så behöver du i normala fall ansöka om tillstånd. För andra platser inom detaljplanelagt området krävs att du gör en anmälan. Sök tillstånd för allmän sammankomst.

I samband med handläggningen kan polisen underlätta för demonstrationen genom att komma överens om ordningsregler, plats och tidpunkt för genomförandet. På så sätt minskar risken för ordningsstörningar eller för att demonstrationen ska kollidera med andra demonstrationer eller tillställningar.

Vad är polisens uppgift i samband med demonstrationer?

Polisens roll är att se till att alla får uttrycka sina åsikter i enlighet med gällande lagar och skapa praktiska förutsättningar för demonstrationerna. Polisen ska ansvara för ordning och säkerhet vid arrangemangen och lagföra eventuella brott.

Hur arbetar polisen under pågående demonstration?

Polisens taktik har utgångspunkten i kommunikation och dialog vid demonstrationer och motdemonstrationer. Målsättningen är att underlätta och skapa bra förutsättningar för sammankomsterna.

Får polisen upplösa till exempel en demonstration eller ett torgmöte?

Ja, polisen får under vissa förutsättningar upplösa demonstrationer och andra allmänna sammankomster. Polisen får bland annat ställa in eller upplösa en demonstration eller torgmöte som hålls i strid med ett avslag på tillståndsansökan. Polisen får också upplösa en demonstration om det uppkommer svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning. Polisen får också upplösa demonstrationen om den medför avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken. Det spelar för polisens möjlighet att upplösa, ingen roll om demonstrationen har tillstånd eller inte.

Får jag motdemonstrera?

Du har alltid rätt att uttrycka dina åsikter men du får inte störa ut en annan demonstration. Du får inte heller utföra en brottslig handling för att uttrycka din åsikt, som till exempel att riva ner plakat eller kasta saker.

Måste jag ha tillstånd för att motdemonstrera?

Ja, samma regler gäller för motdemonstrationer som för andra demonstrationer.

Vilka brott kan jag göra mig skyldig till om jag förstör eller hindrar en demonstration eller annan allmän sammankomst?

Om du stör allmän sammankomst med våldshandling, oljud eller annat liknande sätt, kan du göra dig skyldig till brottet störande av allmän sammankomst. Det kan t.ex. röra sig om att du försöker överrösta ett torgmöte.

Om du inte lyssnar till polisens befallning om att sluta eller flytta på dig, så kan du bli rapporterad för ohörsamhet mot ordningsmakt. Du får aldrig hindra polisen att utföra sin tjänsteåtgärd.

Vad händer om någon genomför en motdemonstration eller manifestation trots att man inte har tillstånd?

Alla opinionsyttringar har skydd i grundlagen. Polisens uppgift är att se till att arrangör och deltagare ska få möjlighet att genomföra den allmänna sammankomsten och uttrycka sin grundlagsskyddade åsikts- och yttrandefrihet – oavsett om den är tillståndsgiven eller icke tillståndsgiven.

Får man maskera sig vid demonstrationer?

Det är förbjudet att maskera ansiktet vid en demonstration om det uppstår ordningsstörningar i form av exempelvis våldsamheter och/eller skadegörelse eller om det finns risk för sådana.

Normalt meddelar polisen de som ingår i folksamlingen eller demonstrationen att maskeringsförbud börjat gälla, men maskeringsförbudet gäller i sådana situationer oavsett om polisen meddelat det eller inte.

Den som täcker ansiktet av religiösa skäl omfattas inte av förbudet, inte heller om man ansökt hos Polismyndigheten om att få vara maskerade och fått ansökan om det godkänd.

Se Lag (2005: 900) om förbud mot maskering i vissa fall på Sveriges riksdags webbplats

Kan polisen neka ett tillstånd med anledning av ordningsstörningar?

Polisen kan endast vägra tillstånd till en allmän sammankomst om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten. En allmän sammankomst kan även förbjudas om det vid en sammankomst av samma slag tidigare uppkommit svårare ordningsstörningar eller avsevärd fara för de närvarande.

Grundlagsskyddet för demonstrationer är starkt och det krävs mycket för att förbjuda sammankomsterna på grund av ordningsläget. Våldsanvändning på grund av motdemonstrationer är i normala fall inte ett sådant skäl.

Vad gäller för utdelning av flygblad och/eller valsedlar?

Utdelning av flygblad och/eller valsedlar på offentlig plats kan under vissa omständigheter anses utgöra en allmän sammankomst, och då krävs tillstånd. Att bara dela ut flygblad är inte att se som en allmän sammankomst, men om personerna som delar ut flygblad manifesterar sitt budskap också på annat sätt, t.ex. genom tal, banderoller eller flaggor, och det finns möjlighet för allmänheten att delta, är det att se som en allmän sammankomst. Då behöver du söka tillstånd för allmän sammankomst.

Får jag sätta upp affischer utan tillstånd?

Den lokala ordningsstadgan i kommunen anger var det är tillåtet att sätta upp affischer med mera. Det finns särskilt utvalda platser där vem som helst får sätta upp anslag. På övriga offentliga platser krävs det tillstånd för att sätta upp till exempel valaffischer. Då behöver du söka tillstånd för att använda offentlig plats.

Får man använda pyroteknik och smällare?

I princip all hantering och användning av pyroteknik i samband med stora folksamlingar och olika typer av arrangemang är tillståndspliktig. Sök tillstånd för pyrotekniska varor.