Sök

Polisiär konflikthantering - taktik

Grunden i polisens taktik är muntlig kommunikation. Inriktningen är att förebygga konfrontationer och våld. Kommunikation som grundprincip används av de poliser som först ingriper eller av särskilt utbildade förhandlare eller dialogpoliser.

Grundinriktningen är att förebygga konfrontationer och våld

Den taktik polisen använder har också en defensiv grundinriktning som syftar till att förebygga konfrontationer och våld. Poliserna utgår från generella principer som hjälper dem att göra bedömningar av hot och risker i den mängd olika komplexa situationer poliser ställs inför.

Med stöd av taktiska metoder för specifika typsituationer kan sedan ingripanden göras både i mer vardagliga situationer såväl som i situationer med hög hotbild.

Ibland krävs dock fysiskt ingripande

I vissa situationer kan dock polisen redan från början behöva ingripa fysiskt eller med hjälp av olika typer av hjälpmedel, som batong eller pepparspray. Det kan krävas när det redan pågår våld och personer behöver skyddas, eller när viktiga bevis kan gå förlorade.

Polisens sätt att hantera situationer där det finns risk för våld bygger på kunskaper och färdigheter om

  • kommunikation
  • mental förberedelse
  • stresshantering
  • taktik
  • fysiska tekniker och metoder
  • OC-spray (pepparspray)
  • skjutvapen
  • juridik
  • polisens roll, exempelvis om vilka krav och förväntningar det finns på polisen, rättssäkerhet och etik.

Syftet med kunskaperna och färdigheterna är att öka polisens möjligheter att agera rättssäkert, minska riskerna för såväl poliser som utomstående och att minska risken för våld.

Polisen arbetar efter en särskild polistaktik, när det finns risk för omfattande ordningsstörningar. Det kan vara i samband med större evenemang som till exempel fotbollsmatcher och demonstrationer.