Sök

Statistik gränspolisverksamhet

Polismyndigheten sammanställer månadsvis statistik över genomförda inre utlänningskontroller, arbetsplatsinspektioner och verkställigheter.

Polisen redovisar löpande statistik på polisen.se i den mån den är tillgänglig. 

De siffror som lämnas ut har kvalitetsbrister, något polisen är medveten om. En av anledningarna är att mycket av statistikhanteringen sker manuellt vilket orsakar problem med bortfall, det vill säga att uppgifter saknas. Statistiken registreras och samlas in i de sju olika polisregionerna vilket gör att det ibland kan förekomma olika definitioner. Kvaliteten påverkas även av olika administrativa rutiner.

Till och med 2015, bestod Polismyndigheten av 21 olika myndigheter som hanterade sin egna statistikinsamling. Detta är bland annat en av orsakerna som gör att polisens siffor är svåra att jämföra över tid.

Polisens statistik samkörs inte med andra myndigheters system, så det kan finnas vissa avvikelser och/eller eftersläpningar. Även olika administrativa rutiner eller definitioner, samt felkodning, kan spela in om siffror från olika myndigheter inte stämmer överens. Polisen arbetar löpande med att kvalitetssäkra sin statistik och förbättra datainsamlingen. 

Följande kategorier används: grönt betyder att personer bedöms kunna utvisas inom två månader, gult betyder en bedömning om att verkställighet kan genomföras inom loppet av två månader och framåt, medans rött betyder att gränspolisen anser att utvisningen är mycket svår att verkställa.

Återinförda gränskontroller vid inre gräns

Regeringen införde tillfälliga inre gränskontroller den 12 november 2015. Det innebär att polisen kan kontrollera att personer som reser in i Sverige från ett annat land som ingår i Schengensamarbetet har rätt att resa in och vistas i landet. Detta sker vid några utvalda gränsövergångsställen.

De flesta av dessa finns i region Syd där Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län ingår.

Inre utlänningskontroll

Polisen kan med stöd av 9 kap. 9 § utlänningslagen genomföra inre utlänningskontroll. Det innebär att en utlänning är skyldig att på begäran av en polis överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Utlänningslagen på Sveriges riksdags webbplats

Kontrollen får bara göras om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Kontrollerna regleras av FAP 273-1.

Från och med 1 augusti 2023 får polisen också utföra kontroller i gränsnära områden.

Lag (2023:474) om polisiära befogenheter i gränsnära områden på Sveriges riksdags webbplats

Arbetsplatsinspektioner

Arbetsplatsinspektion möjliggör för polisen att hitta arbetsgivare som anlitar olaglig arbetskraft. Varje år skickar Polismyndigheten in en rapport till Regeringen över genomförda inspektioner enligt det så kallade sanktionsdirektivet.

En lagändring 1 juli 2018 ger polisen utökade möjligheter att på egen hand genomföra arbetsplatsinspektioner i branscher där det finns en särskild hög risk. Om det vid inspektionen uppstår grundad eller särskild anledning, kan polisen genomföra inre utlänningskontroller i samband med inspektionen.

Verkställigheter

Polisen verkställer Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning, domstolsärenden samt polisavvisningar. Båda avvisning och utvisning innebär ett beslut om att en person ska lämna Sverige.

Ett avvisningsbeslut tas inom tre månader från att en utlänning har kommit till Sverige eller lagligt har befunnit sig i landet (till exempel har ansökt om uppehållstillstånd). Polisens beslut om avvisning tas ofta i samband med gränskontroll, eller när en person påträffas utan tillstånd att vistas i Sverige vid en inre utlänningskontroll. Efter tre månader fattas beslut om utvisning.

Till och med december 2023

Tidigare år