Sök

Trafiksäkerhetskameror

Det är polisens ansvar att utreda hastighetsöverträdelser som registreras av automatiska trafiksäkerhetskameror.

Fartkamera vid vägkant.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Trafiksäkerhetskameror bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. På vägar i Sverige där trafiksäkerhetskameror har införts har antalet trafikolyckor med döda och svårt skadade minskat betydligt.

Det finns fler än 1 600 stationära trafiksäkerhetskameror längs närmare 300 mil väg. Trafiksäkerhetskamerorna är placerade där de gör mest nytta. Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har höga hastigheter och risken för olyckor är stor.

  • Polisen ansvarar för att utreda de hastighetsöverträdelser som kamerorna registrerar.
  • Trafikverket ansvarar för etablering och drift av kamerorna.

Mätningar visar att antalet trafikolyckor med döda och svårt skadade minskade med 20-30 procent på vägar med trafiksäkerhetskameror. Det innebär att cirka 15-20 liv varje år räddas. Trafiksäkerhetskameror är ett effektivt bidrag i arbetet med Nollvisionen.

Polisen har även mobila trafiksäkerhetskameror som kan placeras ut där det finns behov.

Så mäts hastigheten

Alla kameror placeras synligt och hastigheten är väl skyltad vid kamerorna så att alla kan köra lagligt. När ett fordon närmar sig en trafiksäkerhetskamera mäts den aktuella hastigheten med hjälp av radar. Kamerorna fotograferar bara de fordon som överskrider gällande hastighetsgräns. Kamerorna fungerar både dag och natt under alla årstider.

Så bearbetas bilden som kameran tar

Bilden som kameran har fotograferat av fordonet bearbetas manuellt. Passagerarplatsen maskeras oavsett om någon sitter där eller inte. I utredningen som följer används enbart den bild där passagerarplatsen är maskerad.

Under utredningen kontrolleras fordonet och möjliga förare i olika register. Bilden på föraren jämförs med pass- eller körkortsfoto. Om bilden på föraren stämmer med pass- eller körkortsfoto skickas ett underrättelsedokument med bild och mätdata till den som kört fordonet.

Går det inte att identifiera föraren så skickas en förfrågan till fordonets ägare om vem som har kört fordonet vid den aktuella tidpunkten.

Utreds i Kiruna

Hastighetsöverträdelser som registreras av trafiksäkerhetskamerorna utreds hos polisens ATK-sektion i Kiruna. ATK står för automatisk trafiksäkerhetskontroll.

I Kiruna finns även styrcentralen som aktiverar och avaktiverar alla trafiksäkerhetskameror på distans. Om kamerorna är aktiverade eller inte beror på hur stor olycksbelastningen och trafikintensiteten är på den aktuella vägsträckan.

Uppgifter från kameror hanteras rättssäkert

När en kamera registrerar en hastighetsöverträdelse, det vill säga en fortkörning, kompletteras fotot med uppgifter om bland annat tid, plats och fordonets hastighet. Uppgifterna krypteras direkt vid mätningen innan de överförs till ATK-sektionen.

När uppgifterna/ärendet, tas emot hos ATK-sektionen diarieförs det. Det innebär att uppgifterna registreras som ett nytt ärende i ATK-systemet. Informationen dekrypteras och en utredning påbörjas. Det är bara ATK-sektionen som har tillgång till informationen i ärendet.