Sök
Stäng Meny

Nollvisionen

Utgångspunkten för Nollvisionen är det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafikmiljön.

Många aktörer bidrar

Polisen är en av många aktörer som arbetar med att bidra till Nollvisionen. Ansvaret för ökad trafiksäkerhet delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet. Nollvisionen är utgångspunkten – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. De insatser som görs för att förbättra trafiksäkerheten är viktiga och ju fler aktörer som arbetar för samma mål desto större effekt nås.

Polisen tillsammans med andra aktörer utvecklar olika lösningar och metoder för säkrare vägtrafik. Alla aktörer arbetar strukturerat och systematiskt mot samma mål och planerar och genomför åtgärder i sin egen verksamhet.

Polisen i Almedalen 2019: Vilka är de viktigaste faktorerna som kan bidra till att vi minskar antalet dödsoffer i trafiken?

Polisens arbete med Nollvisionen

Polisen har fokus på att arbeta med att bidra till sänkt medelhastighet och ökad andel nyktra förare. Anledningen till dessa fokusområden är att det är på dessa områden som polisens bidrag kan bidra till att rädda flest liv.

Hastighet

För att nå en sänkt medelhastighet är det viktigt att den stora massan av fordon sänker sin hastighet. Polisen genomför hastighetsövervakning på olika sätt. Det sker med hjälp av lasermätning, genomsnittshastighetsmätning och med automatiska trafiksäkerhetskameror.

Nykterhet

En förutsättning för att andelen nyktra förare ska öka är att polisen kontinuerligt arbetar med allmän-, individ- och återfallsprevention.

Vid varje kontrollkontakt med förare av motordrivet fordon ska alkoholutandningsprov genomföras samt en bedömning av eventuella symptom på drogpåverkan hos föraren göras.

Allmänprevention

Innebär att många alkoholutandningsprov ska utföras på platser som framförallt är utspridda i tid och rum i syfte att höja den upplevda upptäcktsrisken. En av de största effekterna fås genom att kombinera övervakningsinsatser med informationskampanjer. Syftet är att få förare av motordrivna fordon att avstå från att köra onyktra på grund risken att ertappas.

Individprevention

Innebär förebyggandet av att specifika personer kör onyktra. Detta genom att rikta kontroller/insatser till platser och tider där det finns ökad chans att förhindra onyktra personer att köra generellt eller på individbasis enligt underrättelseuppslag.

Återfallsprevention

Innebär att påverka risken för återfall i brott genom att till exempel använda metoden SMADIT  (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Syftet är att förhindra återfall i rattfylleribrott.

Samverkan

Polisen deltar även aktivt i Gruppen för Nollvisionen i Samverkan (GNS) inom området väg. I denna samverkansgrupp finns många myndigheter, organisationer och företag som alla arbetar mot målet om Nollvisionen. Polisen deltar även vid Trafikverkets årliga resultatkonferens för att ta del av trafiksäkerhetsutvecklingen samt ny forskning på området.