Sök

Varför kontrollerar polisen fordon i trafiken?

Polisen har ett trafiksäkerhetsuppdrag, ett specialistuppdrag och ett brottsbekämpande uppdrag inom vägtrafikuppdraget. Bland annat kontrollerar polisen hastighet, körkort, nykterhet och användande av bilbälte.

Polisens uppdrag i vägtrafikmiljön

Polisen har tre uppdrag: ett trafiksäkerhetsuppdrag, ett specialistuppdrag och ett brottsbekämpande uppdrag.

Polisens uppdrag syftar till att:

  • minska antalet döda och skadade i trafiken (trafiksäkerhetsuppdraget)
  • öka tryggheten i samhället (trygghetsuppdraget)
  • kontrollera yrkesmässig trafik, farligt gods, samt kör- och vilotider m.m. (specialistuppdraget)
  • bekämpa brottslighet (det brottsbekämpande uppdraget).

Trafik och vägnät är verktyg för kriminell verksamhet, där kriminella använder vägnätet som ett led i sin brottsplan. För att bekämpa brott på väg arbetar polisen efter ett koncept.

Konceptet brott på väg

Med brott på väg menar man alla brott som sker i anslutning till och på väg. Arbetet inom konceptet sker främst på huvudvägnätet, alltså vid större vägar som europavägar och riksvägar.

En stor del av de kriminella använder sig av vägen för att komma till, och ta sig från, en brottsplats. Detta sker oftast via huvudvägnätet som gör snabb förflyttning möjlig inom Sverige, men även över nationsgränser.

Arbetet kan i stora drag delas in i tre delar och det är att hitta, stoppa och kontrollera fordon.

Polisen samverkar med andra verksamheter

De som främst arbetar inom konceptet är poliser i yttre tjänst och de samverkar även med andra verksamheter – både inom och utanför polisen. Arbetet mot brott på väg bygger bland annat på underrättelser, framtagna från tips av allmänheten eller från myndighetens underrättelsetjänst.

Externa samarbetsparter är exempelvis Kronofogden och Tullverket.

Brottsligheten förändras över tid

De kriminella rör sig över allt större ytor både nationellt och internationellt med i stort obegränsad tillgång till vägnätet. Detta gör att polisen hela tiden måste hitta nya arbetssätt som försvårar brott på väg.