Trafik – polisens arbete

Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön.

Alla poliser i yttre tjänst har i uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna. Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, vilket är samma som för Nollvisionen.

Prioriterade områden är:

  • Hastighet
  • Nykterhet

Dessutom kontrolleras användande av skyddsutrustning, förares körkortsbehörighet och förares beteende i trafiken. Polisen har dessutom ett uppdrag att göra kontroller av fordons skick samt genomföra de kontroller som polisen ansvarar för gällande yrkestrafiken.

Hastighet

Det viktigaste området för att polisen ska bidra till att hjälpa till att nå målen i Nollvisionen är att kontrollera att fordonförarna följer hastighetbegränsningarna.

Polisen mäter hastigheten med laserinstrument och genomsnittshastighetsmätare. Laserinstrumentet används när polisen står vid vägkanten och gör trafikkontroller.

Genomsnittshastighetsmätaren finns i många av polisens bilar och motorcyklar, både i målade och civila fordon. Mätningen sker rullande, det vill säga att en kontroll kan utföras av ett fordon på vägen.

På de mest olycksdrabbade vägarna finns det automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK. Dessa finns i form av fasta eller mobila enheter. Informationen i automatisk trafiksäkerhetskontroll överförs automatiskt till polisens utredningsenhet.

Trafikverket: Trafiksäkerhetskameror

Fartkameror - polisens arbete

Film om att hålla hastigheten

Nykter trafik

Det andra prioriterade området för polisens trafiksäkerhetsarbete är ökad andel nyktra förare. Polisen bidrar till Nollversionen genom att kontrollera nykterhet hos förare – både vad gäller alkohol och narkotika. Kontrollen vad det gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som mäter eventuell alkoholförekomst i utandningsluften.

Polisen har rätt att ta med den som vägrar att blåsa i sållningsinstrumentet till polisstationen för urin- eller blodprovstagning.

Film om alkohol och droger i trafiken

Kameror avläser registreringsskyltar automatiskt 

Med hjälp av kameror kan polisen lättare avgöra vilka fordon som behöver stoppas för en närmare kontroll. Polisens kamera läser av registreringsskyltar och jämför dem med uppgifter från Vägtrafikregistret och registret för efterlysta fordon.

På så vis för polisen omedelbart information om ett fordon exempelvis är efterlyst, oskattat, avställt eller belagt med körförbud.